TOP
Jordan Desert Journeys

Algemene reisvoorwaarden

  /  Algemene reisvoorwaarden

Algemene reis voorwaarden welke van toepassing zijn op reisovereenkomsten gesloten met Jordan Desert Journeys

Artikel 1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan toekomstige gasten of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt, Jordan Desert Journeys.

b. De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Jordan Desert Journeys zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

 • verblijf
 • vervoer of
 • een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

c. De reiziger: de wederpartij van de reisorganisator.

Artikel 2

 • Lid 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Jordan Desert Journeys.
 • Lid 2. De persoon die de contractuele overeenkomst voor zichzelf of namens een ander aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle voorwaarden die in deze overeenkomst zijn geschreven. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor henzelf.
 • Lid 3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen, herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden.
 • Lid 4. Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient binnen 10 dagen de aangegeven aanbetaling vermeld op het boekingsformulier te worden voldaan.
 • Lid 5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis in het bezit van Jordan Desert Journeys te zijn.
 • Lid 6. Bij in gebreke blijven van de betaling 4 weken voorafgaande uw reis ontvangt u een sommatie om de resterende som alsnog per direct over te maken.
 • Lid 7. Bij aanmelding binnen 4 weken voor de aanvang van de reis, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
 • Lid 8. In geval van niet tijdige betaling kan na sommatie en het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen, de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dat geval vergoedt de reiziger de door de reisorganisator gemaakte annuleringskosten, deze zullen verrekend worden met de aanbetaling.
 • Lid 9. Alle kosten die de reisorganisator moet maken om de haar toekomende gelden te innen zullen verhaald worden op de desbetreffende reiziger.

Artikel 3

 • Lid 1. De gepubliceerde reissommen gelden per persoon. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen in het programma zoals vermeld. Nader toegelicht op het u toegezonden reisschema onder “inclusief”en “exclusief”.
 • Lid 2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, valutakoersen en belastingen zoals deze de reisorganisator bekend waren op de dag van het in druk geven van het programma.
 • Lid 3. Indien de in lid 2. genoemde prijzen, valutakoersen of belastingen veranderen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor de reissommen te wijzigen. Van een dergelijke wijziging wordt de reiziger zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis op de hoogte gesteld.
 • Lid 4. Indien de reisorganisator na het sluiten van de overeenkomst de reissom met meer dan 10% verhoogt, heeft de reiziger het recht om de overeenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de reisorganisator niet meer gevergd kan worden dat hij de reis uitvoert, heeft hij jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 • Lid 5. Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de overeenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de reeds betaalde gelden aan de reisorganisator.
 • Lid 6. Indien de reis wordt geannuleerd door Jordan Desert Journeys, is deze reisorganisatie niet aansprakelijk voor de reeds gemaakte kosten van de reiziger, zoals verzekeringspremie’s enz. En is niet aansprakelijk voor kosten met samenhangende oorzaak.

Artikel 4

 • Lid 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort wat na terugkomst in uw land nog 6 maanden is en de eventueel inenting- en vaccinatiebewijzen. Deelnemers dienen de visum vereisten voor hun nationaliteit om Jordanië in te kunnen reizen zelf te verifiëren. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. In dat geval kan de deelnemer geen aanspraak maken op het retourneren van de reissom.
 • Lid 2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een reisverzekering met reisongevallen-, reisbagage-, en ziektekostenverzekering. Voor Jordanië uit te breiden met werelddekking. Voor bepaalde sporten waaronder een ballonvaart, klimmen, duiken, paardrijden, kameel rijden dient u bij uw verzekering te informeren over de dekking voor risicosporten. Wij raden u dan ook dringend aan goed verzekerd op reis te gaan. Het is raadzaam dat u een annuleringsverzekering afsluit.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om een vliegticket te verwerven, in geen van de reizen van de reisorganisator is een vliegticket opgenomen in de reissom.

Artikel 5

 • Lid 1. De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dat geval de reis annuleren.
 • Lid 2. De reisorganisator maag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 • Lid 3. de reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de reisovereenkomst te annuleren, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissom dan restitueren.
 • De reisorganisator verplicht zich in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1. en 2. van dit artikel zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

Artikel 6 – Annuleringskosten

Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren.

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn naast de reserveringskosten voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd: (waarbij de dag van vertrek zoals op het reisschema is vermeld als de eerste dag wordt beschouwd).

 • Tot 8 weken voor vertrek: 10% van de reissom
 • Tot 6 weken voor vertrek: 25% van de reissom
 • Tot 4 weken voor vertrek: 50% van de reissom
 • Tot 2 weken voor vertrek: 75% van de reissom
 • daarna: 100% van de reissom

Bijkomende onkosten als gevolg van een vervroegde annulering worden niet gedekt door de reisorganisator.

Als de reden voor uw annulering onder de voorwaarden van uw reis- en annuleringsverzekering valt, kunt u uw annuleringsonkosten mogelijk via uw verzekeraar terugvorderen.

Voor de meeste lijndienst- en charter luchtvaartmaatschappijen geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een bedrag van 100 euro tot het volledige tarief. Deze tarieven zijn op aanvraag bij de luchtvaartmaatschappij verkrijgbaar.

Artikel 7

 • Lid 1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemming van de reisorganisator met zich mee brengen.
 • Lid 2. Jordan Desert Journeys is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reis zoals beschreven in de reisbeschrijving behorend bij de reisovereenkomst. Vanwege locale omstandigheden of specifieke beperkende factoren tijdens de reis is het echter mogelijk dat ter plekke de route moet worden gewijzigd (bijvoorbeeld bij het onverwacht afsluiten van wegen of locaties op de dag in het reisschema). Als dit het geval is, heeft de reisorganisator het recht om de reisroute te wijzigen en zal met de deelnemer overlegd worden over het herinvullen van de route op de dag(en) van de niet voorziene omstandigheden.
 • Lid 3. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlenging van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen alleen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Artikel 8

 • Lid 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en voor zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
 • Lid 2. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 8. lid 1. aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 • Lid 3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
 • Lid 4. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
 • Lid 5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste eenmaal de reissom.
 • Lid 6. Jordan Desert Journeys is niet aansprakelijk voor zaken die redelijkerwijs niet kunnen worden toegeschreven als schade, pesterijen en feiten of omstandigheden die normal gedekt zijn onder de normale reisverzekeringsvoorwaarden. Dit is inclusief diefstal van eigendom van de deelnemer.
 • Lid 7. Jordan Desert Journeys aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval van acute medische situaties tijdens de reis. De reisorganisator of diens vertegenwoordiger zal alles doen wat nodig is, voor zover dat in zijn macht ligt, om de reiziger te helpen in een acute medische situatie.

Artikel 9

 • Lid 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is
 • aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen te beoordelen naar het gedrag van de correcte reiziger.
 • Lid 2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of zijn vertegenwoordiger ter plekke van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 • Lid 3. De reiziger die slecht of negatief gedrag vertoont jegens medewerkers van Jordan Desert Journeys, kan door de reisorganisator of zijn vertegenwoordiger ter plekke uitgesloten worden van verdere deelname aan de reis. In een dergelijke situatie is de reissom niet restitueerbaar. Als er onkosten zijn die voortvloeien uit de uitsluiting zich voordoen, worden deze vooraf betaald aan de reisorganisatie door de deelnemer.

Artikel 10

 • Lid 1. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma of andere publicaties binden de reisorganisator niet.
 • Lid 2. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen zoveel mogelijk op de plaats waar de klacht ontstond te worden ingediend bij de vertegenwoordiging van de Jordan Desert Journeys. Indien dit niet mogelijk is of de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. Binnen uiterlijk één maand na ontvangst hiervan wordt hierop schriftelijk gereageerd.
 • Lid 3. Mocht de deelnemer van mening zijn dat de klacht niet op bevredigende wijze is opgelost en kunnen beide partijen niet tot een geschikte oplossing komen, dan kan de deelnemer binnen 3 maanden na de reis contact opnemen met de bevoegde rechtbank.

Artikel 11 – Tijdelijke aanvulling reisvoorwaarden ten aanzien van de onzekere tijden die de corona teweeg brengt

 • Lid 1. Door het boeken van één van de aangeboden of op maat gemaakte reizen van Jordan Desert Journeys ga je net als normaal een definitieve verbintenis aan met de reisorganisator. De betalingsverplichting zoals in artikel 3 genoemd is tijdelijk aangepast aan de omstandigheden van het huidige moment.
 • Lid 2. Zodra met zekerheid de reis op de gereserveerde datum doorgang kan vinden krijgt u van ons bericht. Binnen een week dient de aanbetaling overgemaakt te worden. Dus niet zoals gebruikelijk op het moment van uw boeking.
 • Lid 3. Is de vertrekdatum binnen 4 weken voor vertrek dan dient u de volledige reissom per omgaande te voldoen.
 • Lid 4. Kan de reis onverhoopt geen doorgang vinden, dan wordt de reis geannuleerd en vervalt de betalingsverplichting.
 • Lid 5. Deze aangepaste voorwaarden gelden alleen nu bij boekingen tot en met 1 september 2022 voor reizen van Jordan Desert Journeys met vertrekdata in 2022.

Artikel 12

 • Lid 1. De reisorganisator hecht waarde aan het vertrouwen van de reiziger in haar stelt bij toegang tot persoonsgegevens. Uw gegevens worden expliciet nooit
 • gedeeld met derden en andere partijen.